PEP

Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?

Ved en politisk eksponeret person forstås en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

 • Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
 • Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.
 • Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
 • Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole eller af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
 • Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker.
 • Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
 • Direktør, vicedirektør eller medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

Hvem er et nærtstående familiemedlem?

Ved nærtstående familiemedlem til en politisk eksponeret person forstås en politisk eksponeret persons

 • Ægtefælle
 • Registrerede partner
 • Samlever
 • Forældre samt
 • Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere

Hvem er en nær samarbejdspartner?

Ved nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person forstås:

 • En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
 • En fysisk person, der på anden måde har nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
 • En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som, det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

Hvor lang tid skal jeg være registreret?

Er der forløbet mere end 12 måneder siden det politisk eksponerede hverv ophørte, er personen som udgangspunkt ikke længere politisk eksponeret.

Yderligere information kan findes på www.retsinformation.dk.

Ønsker du mere information omkring produktet eller support?